โครงการนี้มุ่งที่จะยกระดับความเป็นเมืองกีฬาต้นแบบของจังหวัดชลบุรีให้มีทางเลือกด้านประเภทกีฬาที่หลากหลายเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้จังหวัดชลบุรีกลายเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาตามแผนพัฒนาจังหวัด โดยในพื้นที่โครงการรวม 2,500 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ดินรวมประมาณ 500 ไร่ และพื้นที่น้ำประมาณ 2,000 ไร่ จะมีการปรับปรุงผังแม่บทครอบคลุม พื้นที่สวนสาธารณะ เส้นทางวิ่ง ทางจักรยาน และพื้นที่เพื่อการฝึกซ้อมไตรกีฬา กีฬาทางน้ำ กีฬาทางบกที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไป บุคคลผู้สนใจที่จะเริ่มเล่นไตรกีฬา และนักกีฬา ส่วนประกอบของโครงการ ได้แก่ อาคารศูนย์อบรมกีฬา ส่วนว่ายน้ำแบบเปิด พื้นที่ปั่นเทรนเนอร์ เส้นทางวิ่งและทางจักรยานที่ได้มาตรฐาน พื้นที่รองรับการจัดงานแข่งขัน พื้นที่นันทนาการ เป็นต้น

โครงการจะมีแนวคิดการออกแบบแบบ “Transition” ซึ่งจะทำให้โครงการมีเส้นทางหลักสู่งพื้นที่จัดงานที่ชัดเจน และตลอดเส้นทางมีเส้นทางรอง และจุดตัดผ่านที่จะเป็นตัวเปลี่ยนไปสู่การใช้งานอื่นซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการเปลี่ยนกิจกรรมที่แตกต่างกันแต่ละจุด

 

ผังเเสดงรูปแบบการใช้งานพื้นที่โดยรวมของโครงการซึ่งสามารใช้งานด้านกีฬาได้ 4 ประเภท

เส้นทางลู่ปั่นวิ่งในโครงการจะสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาได้ 4 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันไตรกีฬา ระยะโอลิมปิก (Olympic distance), การแข่งขันไตรกีฬา ระยะฮาล์ฟไอรอนแมน (Half Ironman), การแข่งขันมาราธอน ระยะมาโครมาราธอน (Macro Marathon) และฮาล์ฟมาราธอน (Half Marathon), การแข่งขันกีฬาทางน้ำ จากแนวคิดทั้งหมดจึงนำไปสู่การวางผังบริเวณรวมของโครงการที่วางแผนปรับปรุงพื้นที่รอบโครงการ และการวางผังออกแบบพื้นที่ตั้งศูนย์ฝึกซ้อมไตรกีฬาและกีฬาทางน้ำหลัก

 

พื้นที่ส่วนหน้าของโครงการซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่จอดรถซึ่งรองรับทั้งรถยนต์ทั่วไปและรถบัส ซึ่งในวันที่มีการแข่งขันจะมีการยืมในส่วนของพื้นที่จดรถเดิมที่ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะเดิมมาใช้งาน กลุ่มอาคารต้อนรับซึ่งจะมีส่วนหลังคาคลุมรับจากจุดลงรถ เมื่อเดินลอดใตโถงอาคารจะเจอพื้นที่ส่วนลงทะเบียน พิพิธภัณฑ์ไตรกีฬา และร้านอาหารสำหรับผู้ใช้โครงการ โดยระบบทางสัญจรส่วนแรกจะเน้นไปที่การเปลี่ยนถ่ายและรับคนเข้าสู่เพื่อนที่โครงการ รวมถึงเป็นพื้นที่นำจักรยานลง เมื่อเดินผ่านโถงใต้อาคารเข้ามาจะพบกับพื้นที่พลาซ่าซึ่งจะปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สำหรับจัดงานและลงทะเบียน

 

 

 

ระบบสัญจรในพื้นที่ต้อนรับจะเน้นไปที่การเปลี่ยนถ่ายและรับคนเข้าสู่เพื่อนที่โครงการ รวมถึงเป็นพื้นที่ load off จักรยาน เมื่อเดินผ่านโถงใต้อาคารเข้ามาจะพบกับพื้นที่พลาซ่าซึ่งจะปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สำหรับจัดงานและลงทะเบียน

 

ทัศนียภาพบริเวณจุดรับ-ส่งและนำอุปกรณ์กีฬาเข้าพื้นที่ศูนย์ฝึกซ้อม

ทัศนียภาพจากอาคารรับรองมองไปยังลานกว้างที่ใช้รองรับกิจกรรม

 

พื้นที่โครงการส่วนศูนย์ฝึกซ้อมมีระบบทางสัญจรพื้นที่ศูนย์ฝึกซ้อมจะแบ่งการเส้นทางสำหรับการใช้งานทั่วไปกับสำหรับการใช้งานเพื่อการกีฬาออกจากกัน โดยเส้นทางจะแบ่งเป็นเส้นทางสำหรับรถยนต์ รถบริการ และรถพยาบาลซึ่งจะผ่านส่วนที่พักนักกีฬาสำหรับเก็บตัว เส้นทางเชื่อมต่อจากพื้นที่ส่วนต้อนรับกับพื้นที่ศูนย์ฝึกเข้าด้วยกัน และเส้นทางเชื่อมศูนย์ฝึกซ้อมกับประตูอัตโนมัติเข้าลู่ปั่นวิ่งสำหรับผู้ฝึกซ้อม ซึ่งลักษณะการใช้งานเส้นทางจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานตามแต่ละงาน

การใช้งานทางสัญจรพื้นที่ศูนย์ฝึกนอกจากเส้นทางเดินปกติและเส้นทางเดินจาก resident เก็บตัวของนักกีฬา และเส้นทางเชื่อมจักรยานออกไปยังเส้นปั่นวิ่งรอบโครงการแล้ว จะมีส่วนของเส้น ทางสำหรับฝึกภายในโครงการ และเส้นทางฝึกสำหรับนักไตรกีฬายุวชนที่ต้องมีผู้ดูแลการฝึกซ้อม

ทัศนียภาพบริเวณอาคารศูนย์ฝึกซ้อมฝั่งสระว่ายน้ำเชิงเทคนิค

 

ทัศนียภาพบริเวณลู่ปั่นและวิ่งรอบโครงการหน้าอาคารศูนย์ฝึกติดกับพื้นที่ว่ายน้ำแบบเปิด

 

พื้นที่ส่วนศูนย์กีฬาทางน้ำการใช้งานในพื้นที่จะมีอาคารแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ อาคารอำนวยการ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้งาน เป็นจุดประจำที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันวันวันที่มีการลงทะเบียนและแข่งชัน และอัฒจันทร์มีชายคาสำหรับชมการแข่งขัน หน้าอาคารหันเข้าสู่พื้นที่ลานและอ่างเก็บน้ำ ซึ่งในวันธรรมดาจะเป็นพื้นที่ร่มสำหรับผู้ติดตามที่มานั่งรอผู้เล่นกีฬาทางน้ำ

 

ทัศนียภาพบริเวณพื้นที่จุดเริ่มต้นและจุดทรานซิชั่นจากการว่ายน้ำเป็นปั่นจักรยาน

 

พื้นที่โครงการบริเวณส่วนจัดการการแข่งขันหลัก ในวันธรรมดาพื้นที่บริเวณนี้เป็นลู่ระยะ 4×100 สำหรับใช้งานเก็บระยะ และเป็นลู่ซ้อมสปริ้นท์ในที่เดียวกัน ซึ่งพื้นที่อัฒจันทร์จะถูกใช้งานเพื่อเป็นที่ร่มสำหรัยให้ผู้ใช้งานั่งพักคอยเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ระหว่างการฝึกซ้อมหรืออบรม นอกจากนั้นมุมมองจากพื้นที่ฝั่งนี้จะสามารถมองเห็นวิวของอ่างเก็บน้ำได้ ซึ่งระบบทางสัญจรบริเวณนี้จะมีเส้นทางเดินหลักที่เข้าถึงส่วนอัฒจันทร์ ส่วนทางอื่น ๆ จะเป็นลู่สำหรับวิ่งปั่น และสำหรับเล่นกีฬา ซึ่งทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการตัดผ่านของทางสัญจร

ส่วนในวันการแข่งขัน พื้นที่ส่วนนี้จะมีประตูสำหรับเข้าเส้นทางลู่วิ่งปั่นซึ่งจพเปิดใช้งานเฉพาะวันลงทะเบียนและวันแข่งขันเท่านั้น ซึ่งเส้นทางวิ่งปั่นรอบอ่างเก็บน้ำจะมีการจัดการใช้งานเส้นทางใหม่โดยวันที่มีการลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน ผู้ใช้งานลู่ปั่นวิ่งจะต้องใช้เส้นทางปั่นด้านนอกโครงการ เนื่องจากเส้นทางที่วิ่งผ่านโครงการจะใช้งานให้ผู้เข้าแข่งขันนำอุปกณ์การแข่งไปประจำที่และจะปิดเร็วขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเส้นทาง และวันการแข่งขันเส้นทางลู่ปั่นวิ่งจะใช้งานสำหรับการแข่งขันเท่านั้น

 

 

ในวันการแข่งขัน เส้นทางการแข่งขันจะมีประตูพิเศษซึ่งจะเปิดเฉพาะวันลงทะเบียนและวันที่มีการแข่งขันเท่านั้น และส่วนทางที่เชื่อมต่อเข้าสู่ T2 และเส้นชัยบริเวณด้านหน้าอาคารอัฒจันทร์จะเป็นเส้นทางที่ทำขึ้นชั่วคราวเพื่อการแข่งขันเท่านั้น