ศูนย์อนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทย เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นโครงการที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเป็นศูนย์บริการข้อมูล เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับงานช่างศิลป์ไทย ดังนั้น การออกแบบจึงต้องมีความเหมาะสมกับความเป็นศูนย์บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานช่างศิลป์ ความเป็นอาคารราชการ การเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศชาติ

อาคารโครงการมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอย ออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนพื้นที่ต้อนรับบริการสาธารณะ และทำหน้าที่เป็นจุดที่จ่ายคนไปยังส่วนต่างๆ ถัดไป ส่วนที่ 2 ส่วนนิทศการถาวรของโครงการ และส่วนที่ 3 ส่วนที่มีการใช้สอยในการจัดกิจกรรม และต้องการการดูและจากเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษ

ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ เนื้อหาการจัดแสดงเกี่ยวข้องกับ ขั้นตอน กรรมวิธีของงานช่างศิลป์ไทย และมีการจัดแสดงผลงานช่างศิลป์ไทยเป็นหลัก ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่หลากหลาย ดังนั้นการจัดหมวดหมู่ หรือการแบ่งห้องจัดแสดง ต้องมีแนวความคิดหลักที่จะสื่อสารให้กับผู้ชม นั่นคือ งานช่างศิลป์หนึ่งๆ นั้นส่วนมากประกอบขึ้นด้วยงานช่างศิลป์หลายประเภท จึงทำให้เกิดความงาม การผสมผสาน ความวิจิตร ประณีต และความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าช่างศิลป์ไทยโดยเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งห้องจัดแสดง คือ ประเภทของชิ้นงานช่างศิลป์ ซึ่งในแต่ละประเภทก็จะเกิดจากงานช่างหลายแขนง และในแต่ละห้องก็จะสอดแทรกเรื่องของกรรมวิธีงานช่างศิลป์ต่างๆ ไว้ด้วย

 

โดยสามารถแบ่งห้องจัดแสดงได้เป็น ดังนี้

  1. เรื่องเล่าเหล่าช่างศิลป์
  2. เส้นสายลวดลายไทย
  3. ละเมียดไซร้งานประณีต
  4. งามวิจิตรเครื่องราชา
  5. ตระการตาสถาปัตยกรรม
  6. วิเศษล้ำงานประติมา
  7. ห้องบทสรุป

ภายในที่ตั้งโครงการประกอบด้วยพื้นที่บนดินและพื้นที่ที่เป็นสระน้ำ โดยสระน้ำกินพื้นที่ประมาณ 60 เปอร์เซนต์ของที่ตั้ง หรือประมาณ 5200 ตารางเมตร เนื่องจากพื้นที่บนดินมีจำกัดจึงต้องเลือกวางพื้นที่ใช้สอยที่จำเป็นโดยพยายามเก็บพื้นที่น้ำให้ได้มากที่สุด  และมีการถมสระเพิ่มบางส่วน เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำ ความสะดวกต่อการก่อสร้าง และความประหยัดค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง การดูแลรักษา และมีเลือกวางอาคารให้สอดคล้องกับอาคารปฏิบัติงานต่างๆ ของสำนักช่างสิบหมู่