จากประเด็นการพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ อย่างเช่น สายรถไฟฟ้าบนถนนราชดำเนิน จะทำให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนและเกิดกระแสเม็ดเงินหมุนเวียน ทั้งจากการลงทุนและการท่องเที่ยวขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าที่ดินสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดโดยเหตุผลเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการแทนที่ชุมชนเดิมได้ ด้วยโอกาสเสี่ยงจากแผนพัฒนาในอนาคต จึงเกิดเป็นเป้าหมายของโครงการ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่คนในชุมชนเดิมย้ายออกด้วยความไม่เต็มใจ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนหลากหลายระดับ หลายช่วงวัยให้สามารถดำรงอยู่และประกอบอาชีพที่ดีขึ้นได้ในพื้นที่แห่งนี้ พร้อมมีการรองรับการพัฒนาจากกลุ่มคนใหม่ ๆ นอกพื้นที่ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่โครงการทำให้เกิดการคำนึงถึงประเด็นการอนุรักษ์ การออกแบบที่คำนึงถึงชุมชนเป็นหลักและการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่ เมื่อผสมกับแนวทางในการพัฒนาตามเป้าหมายโครงการจึงผสมผสานแนวคิด Inclusive Old Town Neighborhood ที่มุ่งเน้นการผสมผสานในพื้นที่ ทั้งการใช้งานและคนที่อาศัยที่ หลากหลายรายได้ หลากหลายระดับและช่วงวัย (Mixed Use, Mixed Income, Mixed Age) ด้วยสภาพบริบทเดิมภายในพื้นที่ทำให้เกิดพื้นที่โครงการย่อยตามที่โล่งว่างหรืออาคารที่ไม่ใช้งานโดยมีแนวคิดการพัฒนาแต่ละพื้นที่ ได้แก่ 1. พื้นที่หมุนเวียนเปลี่ยนถ่าย 2. พื้นที่ฟูมฟักบ่มเพาะ 3. พื้นที่ส่งเสริมสืบสารวัฒนธรรม 4. พื้นที่ผสมผสานช่วงวัย ตัวอย่างพื้นที่โครงการบริเวณตรอกสาเกภายใต้ความคิด พื้นที่หมุนเวียนเปลี่ยนถ่าย ที่จะสร้างให้เกิดการใช้งานผสมผสาน ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่จะเป็นแหล่งงานให้กับกลุ่มคนเปราะบางและไร้โอกาสในพื้นที่รวมถึงที่พักอาศัยที่สามารถรองรับคนได้หลายระดับ อย่างรูปแบบ Co-Kitchen หรือ Affordable Housing เป็นต้น  โดยโครงการนี้ มีใจหลักในการพัฒนาด้วยกลไกที่ผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนาที่จะช่วยให้คนในชุมชนเดิมและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมกับสร้างโอกาสในการเติบโตต่อไปได้ในพื้นที่จากการศึกษาของการรับมือต่อปรากฏการณ์เจนทริฟิเคชั่น (Gentrification) คือการใส่ Inclusive Idea ที่มีการผสมผสานการใช้งานและความหลากหลายของกลุ่มคน รวมทั้งสร้างความเหนียวแน่นทางสังคมให้กับพื้นที่จะช่วยลดโอกาสของการเกิดการแทนที่ขึ้นได้ แต่เนื่องด้วยมีประเด็นของราคาที่ดินเป็นส่วนสำคัญ ทำให้ภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซงตลาด และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมต่อเศรษฐกิจที่กลุ่มคนเปราะบางเข้ามามีส่วนร่วมได้