ในอดีตชาวจีนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณท่าฉลอมริมแม่น้ำท่าจีนเกิดเป็น “ชุมชนบ้านท่าจีน” โดยประกอบอาชีพหลักคือการประมง ต่อมาบริเวณท่าฉลอมเป็นจึงศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำเลยทำให้การประมงเปลี่ยนรูปแบบการประมงพื้นบ้านมาเป็นการประมงเชิงพานิชย์ส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมอื่น ๆ เนื่องจากการประมงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินไป และขาดการจัดการอย่างถูกต้องในช่วงที่ผ่านมาทำให้สัตว์น้ำตามธรรมชาติมีจำนวนลดลงอย่างมาก ในปัจจุบันเนื่องจากข้อจำกัดของการขยายพื้นที่ตำบลท่าฉลอม รวมถึงภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมการประมงซบเซาลงจนทำให้พื้นที่ริมน้ำถูกใช้งานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้พื้นที่ท่าฉลอมกลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่

          พื้นที่ท่าฉลอมนั้นมีทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และพื้นที่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แต่ในปัจจุบันด้วยการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วทำให้พื้นที่เหล่านั้นค่อย ๆ หายไป โดยในอนาคต โครงการพื้นที่สาธารณะแหล่งเรียนรู้ริมน้ำท่าฉลอมตั้งใจจะฟื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติ สืบสานวัฒนธรรม และเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ จึงกลายเป็นวิสัยทัศน์ในอนาคต

ด้าน ได้แก่ ด้านโครงข่ายพื้นที่สีเขียวของเมือง ด้านประสบการณ์เชิงวัฒนธรรม ด้านพื้นที่นันทนาการสำหรับทุกคน

          การออกแบบรายละเอียดโครงการ เน้นการออกแบบที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์หลักของโครงการ แบ่งกิจกรรมออกเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม และด้านนันทนาการ โดยแบ่งการออกแบบออกเป็น ส่วน ตามแนวคิดในการออกแบบ ได้แก่ โซนสถานีสวนท่าฉลอม ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ของเมือง โซนสถานีพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้เรือฉลอม และโซนสถานีวัดแหลม ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของสายรถไฟแม่กลอง
1. WAT LAEM STATION ZONE

         สถานีวัดแหลมติดกับย่านชุมชน สามารถเข้าถึงได้สี่ทาง ทางเดินเชื่อมสวน รถไฟ รถยนต์ส่วนตัว และทางเดินริมน้ำที่เชื่อมจากท่าเรือข้ามฝากท่าฉลอมกับโครงการ ในบริเวณที่ไม่ได้ใช้งานออกแบบพื้นที่ให้เป็นพื้นที่พักผ่อนชุมชนและพื้นที่กิจกรรม ซึ่งสามารถจัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง โดยโซนนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ 4 แห่ง ได้แก่ วัดแหลมสุวรรณาราม สมเด็จองค์พระปฐม พิพิธภัณฑ์รถไฟท่าฉลอม และศูนย์การท่องเที่ยวบ้านท่าฉลอม โดยพัฒนาทางเดิน และป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเลือกใช้พืชพรรณท้องถิ่น ส่วนวัสดุจะเน้นใช้วัสดุท้องถิ่นเดินและวัสดุที่ดูแลง่าย เช่น อิฐก้างปลา ไม้ คอนกรีต เป็นต้นโดยการออกแบบเพื่อให้เข้ากับโบราณสถานชุมชนโดยรอบ และการเพื่อขึ้นของผู้คนในอนาคต ดังเช่น การปรับปรุงทางเดินเท้า ทางเดินรถ ทางจักรยาน และพื้นที่จอดรับส่ง (drop off) เพราะอนาคตคนจะใช้รถยนต์น้อยลง และเน้นพื้นที่ ยืดหยุ่นทางการใช้งาน (flexible space) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้คนในการใช้งานได้หลากหลาย

2.THACHALOM BOAT MUSEUM ZONE
         โซนนี้ฝั่งตรงข้ามคือโรงพยาบาลท่าฉลอม ย่านชุมชน ย่านอุตสาหกรรม สามารถเข้าถึงได้จากรถไฟ ทางเดิมเชื่อมสวน และรถยนต์ส่วนตัว โดยออกแบบการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ให้รองรับ และเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ โดยแยกการเข้าถึงระหว่างอู่ต่อเรือ กับทางเข้าพื้นที่สาธารณะ ออกแบบบริเวณด้านหน้าให้เป็นพื้นที่นันทนาการ พักผ่อนเดินเล่น และสามารถเดินเชื่อมไปยังบริเวณพื้นที่ริมน้ำได้ ยังคงเก็บพื้นที่อู่ต่อเรือเดิมไว้ แบ่งพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นพิพิธภัณฑ์ และพื้นที่สาธารณะเนื่องจากตำบลเทศบาลตำบลมีโครงการจะสร้างสถานีรถไฟใหม่บริเวณโรงพยาบาลอยู่แล้ว จึงสะดวกต่อการเข้าถึงโครงการ

3. THACHALOM PARK STATION ZONE

         โซนนี้ติดกับย่านชุมชน โรงเรียน และศาสนสถาน สามารถเข้าได้จากสามเส้นทาง ได้แก่ ทางเดินเชื่อมสวน สายรถไฟแม่กลอง และรถยนต์ส่วนตัว จึงออกแบบพื้นที่รองรับการเข้าถึงชุมชนในบริเวณที่มีชุมชนหนาแน่น  สถานที่ท่องเที่ยวในโซนนี้ได้แก่อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม โดยพัฒนาพื้นที่ริมน้ำข้างอุทยาน ให้เป็นลานวัฒนธรรม (cultural space) มีการออกแบบบริเวณด้านขวาที่แต่เดิมเป็นพื้นที่ชุมชน มีการสร้างโครงสร้างหนัก ทำให้ระบบนิเวศหายไป จึงฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบริเวณริมน้ำให้กลับมาเป็นพื้นที่กันชน (buffer zone)และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ (animal habitat) และในส่วนของสถานีรถไฟเดิมอยู่ตรงกลางลานอเนกประสงค์ไม่สะดวกต่อการใช้งานจึงย้ายสถานีรถไฟไปในบริเวณที่สะดวกต่อการเข้าถึงจากโรงเรียนและชุมชนมากที่สุด