UNITE งานนิทรรศการแสดงสถาปัตยนิพนธ์ Arch CU Degree Show ของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564

ได้จัดขึ้นภายใต้ธีม “UNITE” แสดงถึงความเชื่อมโยงกันในสถาปัตยกรรมระดับต่าง ๆ ตั้งแต่สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง อันแสดงถึงความเป็นไปได้ของการออกแบบที่เกี่ยวเนื่องกันในแต่ละประเด็น เพื่อนำเสนอในทุกแง่มุมของงานสถาปัตยกรรมที่พึงเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุผลที่ว่า การเข้าใจบริบทของสถาปัตยกรรมในทุก ๆ ระดับ จะนำไปสู่งานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดีได้

นิทรรศการนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่รวบรวมผลงานที่น่าสนใจของชาว UNITE ที่รวมตัวกันเป็น “CO-UNIT” ทั้งการนำเสนอประสบการณ์การทำงานภายใต้หัวข้อเรื่องเดียวกันในหลากมิติของสเกล “UNIT” ในแต่ละภาควิชา และการช่วยเหลือระหว่างกันของผู้ออกแบบในภาควิชาต่าง ๆ ในการทำวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อเดียวกัน 

“CO-UNIT การทำงานร่วมกัน เพื่อลดช่องว่าง ทลายกำแพงกรอบความคิด”

ในการทำวิทยานิพนธ์ในแต่ละหัวข้อ เนื้อหางานในแต่ละหัวข้อล้วนแล้วแต่มีความซับซ้อน  การทำวิทยานิพนธ์จึงอาจต้องอาศัยความร่วมมือจากภาควิชาต่าง ๆ  เพื่อช่วยแบ่งปันความคิดผ่านมุมมองที่แตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเกิดจากเนื้อหาความรู้ และการเน้นประเด็นของแต่ละคนทำให้งานมีความน่าสนใจในหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น

"ลดช่องว่าง"

ปัจจุบัน หัวข้อการทำวิทยานิพนธ์ได้เปิดกว้างมากขึ้นตามประเด็นสังคม ในการทำงานจะเห็นได้ว่าในแต่สเกลล้วนมีเนื้อหาที่คาบเกี่ยวเชื่อมโยงกัน ผู้ออกแบบในแต่ละภาควิชาต้องเข้าใจเนื้อหางานที่เน้นความสำคัญแตกต่างกันแต่ละภาคออกไป ซึ่งจะทำให้ผู้ออกแบบสามารถนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์อันนำไปสู่การพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น

"ทำลายกรอบความคิด"

การให้ความสำคัญของการทำงานร่วมกันจะช่วยส่งเสริมให้โครงการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งการเล่าเรื่องให้ไปในทิศทางเดียวกันจากข้อกำหนด หรือกฏเกณฑ์ที่เหมือนกัน แนวทางการวิเคราะห์พื้นที่และสภาพแวดล้อม ต่อเนื่องไปจนถึงกระบวนการออกแบบ สิ่งนี้เองจะทำให้ผู้ออกแบบได้เห็นถึงความต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพิจารณาออกไปได้อย่างครอบคลุม จากภายในสู่ภายนอก มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ระดับสถาปัตยกรรมภายในไปจนถึงสถาปัตยกรรมระดับผังเมือง 

บทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลของการทำงานร่วมกัน และเป็นการชี้ให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมจะสำเร็จสมบูรณ์ได้นั้นต้องอาศัยองค์ความรู้ จากหลากองค์ความรู้ จากหลายสาขาวิชา ผสานเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันเป็นหนึ่ง จากหน่วยเล็กที่สุดไปจนถึงหน่วยใหญ่ที่สุด ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวใน 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

“We design in units, to unite”