แนวความคิดในการออกแบบวางผังโครงการยึดหลักการเมืองอัจฉริยะตามวิสัยทัศน์ของ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด โดยมาจากเสาหลัก 3 ข้อ ได้แก่ การดำรงชีวิตอัจฉริยะ ประชากรอัจฉริยะ และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ตีความออกมาเป็นกายภาพ คือการที่พื้นที่โครงการจะต้องมีพื้นที่ทางสังคมให้ผู้ใช้งานได้ออกมาพบปะ พูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน พื้นที่ทางวัฒนธรรม และมีพื้นที่เรียนรู้ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับคนทั่วไปที่เข้ามาใช้พื้นที่โครงการ นอกจากนั้นการออกแบบโครงการยัดยึดหลักพันธกิจของสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 ซึ่งเป็นหน่วยงานดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมและการพัฒนาดินและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป พื้นที่แปลงทดลองเดิมในที่ตั้งโครงการจึงยังคงไว้อยู่ และปรับให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

การออกแบบพื้นที่โครงการได้แบ่งพื้นที่โครงการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานต่าง ๆ ส่วนบ้านพักข้าราชการ และอาคารบริการต่าง ๆ และส่วนสวนสาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 โซน ดังนี้

  1. โซนกีฬา ซึ่งจะประกอบไปด้วยสนามกีฬาและกิจกรรมออกกำลังกายกายแบบหนักต่าง ๆ
  2. โซนศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะประกอบไปด้วยพื้นที่ทางสังคม เช่น ศูนย์อาหาร พื้นที่สำหรับจัดงานเทศกาล คอนเสิร์ต งานวัฒนธรรม และพื้นที่เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอีสานสำหรับคนรุ่นใหม่ในรูปแบบของหมู่บ้านพิพิธภัณฑ์
  3. โซนพื้นที่พักผ่อน ซึ่งจะประกอบไปด้วยพื้นที่สำหรับคนทุกช่วงอายุ เช่น ร้านกาแฟ สนามเด็กเล่น ลานออกกำลังกาย ลานโยคะ เส้นทางวิ่งและทางปั่นจักรยาน และพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อน
  4. โซนเรียนรู้การพัฒนาดินและเกษตรกรรม ซึ่งจะประกอบไปด้วยพื้นที่แปลงทดลองเดิมที่อยู่ที่ตั้งโครงการ แต่ได้มีการปรับปรุงรูปแบบของการเดินสำรวจเพื่อศึกษาให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเพิ่มทางเดินสำรวจหลากหลายระดับ หอคอยสังเกตการณ์ ศาลารวบรวมความรู้ และศูนย์รับรองเข้าไป

โดยได้มีการจัดวางโซนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับทางเข้าหลักและทางเข้ารองเพื่อตอบรับกลุ่มผู้ใช้งานแต่ละประเภทที่มีความเหมาะสมกับแต่ละโซนแตกต่างกันไป โดยที่ทางเข้าหลักจากซอยมิตรภาพ 27 ซึ่งเป็นทางเข้าหลักที่ประเมินแล้วว่าจะมีการเข้าออกของคนพลุกพล่านที่สุดเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งชุมชนได้วางโซนศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่สำหรับจัดเทศกาลไว้รองรับ ทางเข้าหลักจากซอยมิตรภาพ 29 ที่อยู่ใกล้กับประตูมอดินแดงซึ่งเป็นประตูหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอยู่ใกล้กับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ได้วางโซนกีฬาซึ่งเป็นกิจกรรมกายหนักไว้รองรับ เนื่องจากที่ผ่านมาได้ทำการวิเคราะห์แล้วว่ากิจกรรมกายหนักเป็นกิจกรรมที่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้งานจากแหล่งดังกล่าว และทางเข้าหลักจากชุมชนขอนแก่นวิลล่าได้วางโซนพื้นที่พักผ่อนไว้รองรับ เนื่องจากกิจกรรมภายในโซนนี้เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับผู้ใช้งานทุกช่วงวัย

MASRER PLAN

DETAIL 1 โซนพื้นที่พักผ่อน

โซนพื้นที่พักผ่อนถูกวางไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับทางเข้าหลักจากชุมชนขอนแก่นวิลล่าซึ่งติดกับซอยมิตรภาพ 27 โดยกลุ่มผู้ใช้งานหลักที่วิเคราะห์ว่าจะใช้ทางเข้านี้คือประชาชนทั่วไป กิจกรรมที่รองรับการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งานประเภทนี้จึงควรเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับทุกช่วงวัย

DETAIL 1 โซนพื้นที่พักผ่อน

รูปตัดโซนพื้นที่พักผ่อน

ทัศนียภาพโซนพื้นที่พักผ่อน

ทัศนียภาพโซนพื้นที่พักผ่อน

ทัศนียภาพโซนพื้นที่พักผ่อน

DETAIL 2 โซนศิลปวัฒนธรรม

โซนศิลปวัฒนธรรมถูกวางไว้เกือบจะกึ่งกลางพื้นที่โครงการเนื่องจากต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็นพื้นที่หลักที่สุดในโครงการ แต่ขณะเดียวกัน ลานจอดรถซึ่งเป็นสาธารณูปการรองรับของพื้นที่นี้ได้วางไว้รองรับกับทางเข้าหลักจากซอยมิตรภาพ 27 ซึ่งประเมินแล้วว่าเป็นทางเข้าหลักที่มีการเข้าออกของผู้ใช้งานพลุกพล่านที่สุดเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและเส้นทางเชื่อมต่อจากตัวเมืองขอนแก่นเนื่องจากโซนนี้เป็นโซนที่รองรับกิจกรรมทางสังคม พื้นที่เรียนรู้ทางวัฒนธรรม และพื้นที่สำหรับจัดเทศกาล ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณะของเมือง

DETAIL 2 โซนศิลปวัฒนธรรม

รูปตัดโซนศิลปวัฒนธรรม

ทัศนียภาพโซนศิลปวัฒนธรรม

ทัศนียภาพโซนศิลปวัฒนธรรม

DETAIL 3 แปลงทดลองปลูกป่า

แปลงทดลองปลูกป่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโซนเรียนรู้การพัฒนาดินและเกษตรกรรม ซึ่งจะประกอบไปด้วยพื้นที่แปลงทดลองเดิมที่อยู่ที่ตั้งโครงการ แต่ได้มีการปรับปรุงรูปแบบของการเดินสำรวจเพื่อศึกษาให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

DETAIL 3 แปลงทดลองปลูกป่า

รูปตัดแปลงทดลองปลูกป่า

ทัศนียภาพแปลงทดลองปลูกป่า

ทัศนียภาพแปลงทดลองปลูกป่า

ทัศนียภาพแปลงทดลองปลูกป่า

DETAIL 4 โซนกีฬา

โซนกีฬาถูกวางไว้ทิศเหนือของพื้นที่โครงการ ใกล้กับทางเข้าหลักจากซอยมิตรภาพ 29 ซึ่งทางเข้านี้อยู่ใกล้กับประตูมอดินแดงซึ่งเป็นประตูทางเข้าออกหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และซอยมิตรภาพ 29 ยังเป็นถนนที่ตั้งของหน่วยงานราชการอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จึงวิเคราะห์ว่าทางเข้านี้จะรองรับการเข้าออกของนักเรียน นักศึกษา และคนวัยทำงานเป็นหลัก กิจกรรมที่รองรับการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งานนี้จึงเป็นกิจกรรมออกกำลังกายกายแบบหนัก เช่น การออกกำลังกาย กีฬา

DETAIL 4 โซนกีฬา

 

รูปตัดโซนกีฬา

ทัศนียภาพโซนกีฬา

ทัศนียภาพโซนกีฬา

ทัศนียภาพโซนกีฬา

ทัศนียภาพโซนกีฬา