ปัจจุบันปัญหาสุขภาวะเป็นเรื่องที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดได้หลายปัจจัย ทั้งปัจจัยทางชีวภาพการแก่ชราตามวัย พฤติกรรมการใช้ชีวิตจากสภาพของเมืองในปัจจุบันที่ขาดปัจจัยที่ส่งเสริมสุขภาวะ ซึ่งทำให้ผู้คนเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ การขาดพื้นที่สาธารณะยังส่งผล ต่อการขาดปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม   ไม่มีพื้นที่ผ่อนคลายส่งผลต่อปัญหาความเครียด หัวหินเป็นพื้นที่ศึกษาโดยหัวหินเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองพักตากอากาศของประเทศไทย ปัจจุบันตำบลหัวหินมีการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเป็นแหล่งงานและแหล่งการศึกษา ทำให้มีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในพื้นที่หัวหินมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการบริการสาธารณะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปัจจุบันมีไม่เพียงพอซึ่งทำให้เกิดปัญหาสุขภาวะของคนหัวหินเทศบาลเมืองหัวหินได้ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อจัดทำ โครงการลานกีฬาวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์สร้างพื้นที่สุขภาวะชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย โดยที่เทศบาลเมืองหัวหินเห็นควรที่จะปรับปรุงพื้นที่สวนหลวงราชินีซึ่งเป็นสวนสาธารณะเดิมพบว่ายังมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรเมืองหัวหิน อีกทั้งสถานที่รวมถึงอุปกรณ์เกิดการชำรุดทรุดโทรม ขาดกิจกรรมที่หลากหลาย และขาดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำสาธารณะ และมีการเพิ่มพื้นที่อีก 11 ไร่ เพื่อเป็นสวนสร้างเสริมกิจกรรมทางกาย ส่งเสริมความแข็งแรงของครอบครัวและชุมชน สร้างพื้นที่จัดกิจกรรมของชาวหัวหินและอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี

การศึกษานี้มุ่งที่จะวางผังและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการนี้ และจากการศึกษาพื้นที่เห็นควรเสนอให้ผนวกพื้นที่ของกรมธนารักษ์ขนาด 25 ไร่ซึ่งสามารถขยายตัวต่อเนื่องกับสวนหลวงราชินี และพิจารณาบทบาทของวัดที่อยู่ในบริเวณให้มีบทบาทในเรื่องสุขภาวะทางด้านจิตใจเชื่อมต่อกับพื้นที่สวนสาธารณะด้วย

แนวคิดในการออกแบบพื้นที่โครงการแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ การสร้างเสริมพื้นที่สุขภาวะ และการเชื่อมต่อของพื้นที่สวนสาธารณะ

การสร้างเสริมพื้นที่สุขภาวะ ภายใต้แนวคิด “ชาร์จพลังให้ชีวิต” (recharge energy) การชาร์จของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน โดยโครงมีการมุ่งเน้นส่งเสริมความแข็งแรงพื้นที่เพื่อกิจกรรมทางกายสร้างความกระฉับกระเฉง เป็นพื้นที่พบปะสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและคนในครอบครัว เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงเวลาว่างเพื่อเติมพลังใจคลายความเครียด พื้นที่สงบสร้างสมาธิเพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายสร้างความผ่อนคลาย และพื้นที่ให้คนได้สัมผัสธรรมชาติช่วยเยียวยาร่างกายและจิตใจ

การเชื่อมต่อสวนสาธารณะทั้ง 3 ชิ้นเข้าด้วยกัน ได้แก่ พื้นที่ริมทะเล พื้นที่ลานดาดแข็งติดอาคารตำรวจ และพื้นที่ติดริมถนนเพชรเกษม เนื่องจากมีถนนและซอยตัดผ่าน โดยพื้นที่แต่ละส่วนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน เชื่อมต่อภายใต้แนวคิด “เชื่อมต่อสู่ทะเล” คือการนำจุดเด่นที่สุดของโครงการคือ ทะเล มาแนวแรงบันดาลใจในการเชื่อมต่อพื้นที่ซึ่งในแต่ละพื้นที่มุ่งตรงสู่พื้นที่ทะเล เนื่องจากโครงการมีทางเข้าได้หลากหลายจุด โดยการแปลงเส้นสายที่ลื่นไหลจากคลื่นของทะเลเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ และสร้างความรู้สึกให้สื่อถึงทะเล

พื้นที่โครงการฝั่งทิศตะวันตก ประกอบด้วย พื้นที่ส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่ครอบครัว ตั้งอยู่ในบริเวณทางเข้าทำให้เป็นจุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงเป็นจุดรวมของกิจกรรมนันทนาการสำหรับคนหลากหลายวัย ที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และกิจกรรมพบปะสังคม ต่อจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ริมทะเล และพื้นที่สุดท้ายคือพื้นที่วัดไกลกังวลเป็นพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องธรรมะ และพื้นที่สงบ

พื้นที่ลานออกกำลังกายกลางแจ้งส่งเสริมกิจกรรมทางของชุมชน

ทางเชื่อมต่อมายังวัด และพื้นที่ห้องสมุดธรรมะ

พื้นที่ลานพักผ่อน และจุดเชื่อมต่อไปพื้นที่ริมทะเล

พื้นที่โครงการบริเวณสถานีตำรวจและกีฬา เป็นพื้นที่ลานพักผ่อนหย่อนใจที่ต่อเนื่องมาจากลานริมทะเล ซึ่งเป็นจุดที่สามารถจัดกิจกรรมของคนหัวหินได้ และพื้นที่การกีฬา โดยลานกีฬา เป็นพื้นที่รวมกิจกรรมกีฬาโดยประกอบไปด้วย สนามฟุตซอล สนามบาสเก็ตบอล ลานสเก็ตบอร์ด โรงยิมแบดมินตัน และปิงปอง โดยมีการจัดวางสนามฟุตซอล โรงยิม และสนามบาสเก็ตบอล เรียงกันตามแนวของอาคารเดิมบริเวณทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อให้จากถนนสวนหลวงราชินีมีความต่อเนื่องของพื้นที่เข้ามาในโครงการ โดยวางลานสเก็ตบอร์ดติดกับทางเดินริมถนนเนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่ไม่บดบังสายตาจากภายนอก เป็นกิจกรรมที่โชว์ทักษะของผู้เล่นได้ ดึงดูดให้คนที่สนใจเข้ามาใช้พื้นที่มากขึ้น และทำให้ลานสเก็ตบอร์ดมีความปลอดภัย เพราะเป็นพื้นที่เปิดสามารถมองเห็นได้จากภายนอก และภายในโครงการ

ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารตำรวจ

พื้นที่ริมถนนสวนหลวงราชินีและลานสเก็ตบอร์ด

พื้นที่ริมทะเลเป็นโซนที่เป็นจุดเด่นที่สุดของโครงการเป็นพื้นที่ลงชายหาด และเห็นวิวทะเล เป็นพื้นที่ปรับปรุงจากสวนหลวงราชินีเดิม โดยนำพื้นที่กำแพงกันคลื่นออกเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายหาด และเปิดพื้นที่เพื่อรองรับคนจำนวนมาก พืชพรรณที่ใช้ในการออกแบบใช้เป็นพืชทนเค็ม พืชริมทะเล ได้แก่ ต้นหูกวาง ต้นมะพร้าว รักทะเล และผักบุ้งทะเล โดยออกแบบพื้นที่เป็นลานที่ต่อเนื่องลงสู่ชายหาดใช้ลวดลายที่สื่อถึงคลื่นทะเล ซึ่งเชื่อมต่อไปยังโซนลานกีฬา และลานพักผ่อน โดยโซนริมชายหาดประกอบด้วย ลานริมทะเล เวทีริมทะเล พื้นที่ลงชายหาด และพื้นที่นั่งริมทะเล ลานกิจกรรมสามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ ตลาดริมเลหัวหิน พื้นที่แอโรบิก พื้นที่โยคะ ลานซุมบ้า และจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ

ภาพตัดแสดงความต่อเนื่องจากถนนสู่ริมชายหาดลานอเนกประสงค์พื้นที่ริมทะเล