อาคารโรงกระดาษไทย กาญจนบุรี เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2481 โดยโรงงานแห่งนี้ได้ดำเนินกิจการผลิตกระดาษจากไม้ไผ่มาเป็นเวลากว่า 49 ปี จนมาถึงปี พ.ศ. 2530 ต่อมา กรมธนารักษ์ ได้ปล่อยพื้นที่แห่งนี้ใช้เอกชนเช่าประกอบกิจการรีไซเคิลกระดาษด้วยสัญญา 30 ปี จนมาถึงปี พ.ศ. 2561 ภาคประชาสังคมมีรวมตัวกันเรียกร้องให้กรมธนารักษ์ยุติสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทเอกชน ที่กำลังจะหมดสัญญาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 และต่อมา กรมธนารักษ์ได้ตอบรับความพยายามของภาคประชาสังคมด้วยการยุติสัญญาเช่าที่ดินแปลงนี้กับเอกชน ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ในปัจจุบันมีการวางแผนจะพัฒนาเบื้องต้นในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มีทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดเป็นหุ้นส่วนกลไกการขับเคลื่อน โดยที่จะพัฒนาพื้นที่ โรงงานกระดาษไทย ด้วยแนวคิด ภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน์ ซึ่งเป็นแนวคิดในการสืบสานและนำเสนอจุดเด่น 4 ภูมิของกาญจนบุรี คือ ภูมิศาสตร์ที่ดี ภูมิทัศน์ที่งดงาม ภูมิประวัติที่ยาวนาน และภูมิธรรมที่น่าบอกเล่า เพื่อเป็นการปูทางไปสู่ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดกาญจนบุรีในอนาคต ร่วมกับการนำเสนอประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความผูกพันธ์ระหว่าง โรงงานกระดาษไทย กับ คนเมืองกาญจน์ รวมถึงการนำเสนอคุณค่าทางสถาปัตยกรรมโบราณสถาน เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและสร้างมูลค่าให้กับ โรงงานกระดาษไทย พร้อมทั้งยกระดับการท่องเที่ยวของ จังหวัดกาญจนบุรี
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Phum Muang Kan” is the Interior Architectural design project that bring “The Thai Kanchanaburi Paper Mill” to modify patterns of use and perceptions towards the building in accordance with the change of Kanchanaburi people’s way of life which the goal is to be a combination of modern development and cultural development in one area, In order to spark ideas for Kanchanaburi’s youth to let them see the opportunity that can build on ideas in terms of lifestyle, art and culture of Kanchanaburi’s people that can lead to create a strong idea foundation in the development of all sectors of Kanchanaburi Province.

Furthermore, this project is including of the spaces that will be the important contribution to develop economics, society, art, culture, education, and tourism that will meet the desire of citizen, investor, and government. This project focus on existing Kanchanaburi’s wisdom in different areas by analyzing the traditional lifestyle of Kanchanaburi’s people and then adjust into the format of activities which will encourage the development and present the existing Kanchanaburi’s wisdom in the new and unique identity. In addition, this project is consisting by many functions which including of Exhibition center, Workshop and Co-Learning space, Cultural café & restaurant, art gallery, Concert hall and View tower which has been designed under the concept of “New in Old”, the design of the new extension to change the form of use of the original interior space to be completely changed, to adding more dimensions to perceive the existing interior space that make the building experiences more interesting and memorable by using materials that are contrast with existing interior space to make people see the beauty of weathering also to present the old paper machines and the existing artifacts in the building that is the unique identity of “The Thai Kanchanaburi Paper Mill”.